Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid:

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Advocatenkantoor VDG.Legal, hierna verder te noemen: “VDG.Legal”, verstrekken.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten aan VDG.Legal.

Iedere aansprakelijkheid van VDG.Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Op de dienstverlening van VDG.Legal is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.

VDG.Legal zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten.

VDG.Legal is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden. De opdrachtgever geeft VDG.Legal op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen. De opdrachtgever vrijwaart VDG.Legal tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van VDG.Legal.

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door VDG.Legal vast te stellen uurtarieven.

Door of ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is VDG.Legal gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

VDG.Legal behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door VDG.Legal in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal VDG.Legal dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

De rechtsverhouding tussen VDG.Legal en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers van VDG.Legal